Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding

 1. Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik ervoor gekozen deze voorwaarden op te stellen in de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt de rechtspersoon Tessa Jill Brockhoff bedoeld.
 2. Definities en begrippen
  • De cirkel doorbreken: de rechtspersoon, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7250041, die haar diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
  • Opdrachtgever: de organisatie of persoon die de opdracht heeft verstrekt voor het leveren van de dienst(en). De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening.
  • Cliënt: de persoon die de daadwerkelijke dienstverlening ontvangt. De opdrachtgever en cliënt kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.
  • Dienst(en): alle dienstverlening die bij mij kan worden afgenomen. Zoals bijvoorbeeld coachingtrajecten, individuele begeleiding en online trainingen.
  • Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en mij tot het verlenen van diensten door mij aan opdrachtgever.
  • Coachingstraject: een programma waarbij de duur en prijsstelling van het traject vooraf zijn vastgesteld.
  • Individuele begeleiding: de coachingsessie(s) waarin de cliënt via coaching wordt begeleid door mij.
  • Schriftelijk: zowel per post als per e-mail.
 3. Contactgegevens voor schriftelijke correspondentie
  • Postadres: Jonkerveld 307, 5403 BM te Uden
  • E-mailadres: info@tessajill.com

Artikel 2: Werkingssfeer

 1. De opdrachtgever heeft ingestemd met de algemene voorwaarden voordat de dienst is afgenomen.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  • alle aanbiedingen en offertes die door mij zijn verstrekt;
  • alle opdrachten die aan mij zijn verstrekt;
  • alle overeenkomsten die met mij zijn gesloten;
  • alle diensten die bij mij zijn afgenomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij ik deze uitdrukkelijk schriftelijk heb aanvaard.
 5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze specifiek door mij schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat:
  • opdrachtgever een offerte schriftelijk heeft aanvaard;
  • de opdrachtgever een bevestiging heeft ontvangen van de gemaakte afspraken,
  • waarbij een verstuurde factuur geldt als bevestiging;
  • de feitelijke dienstverlening is gestart aan de cliënt.
 2. Alle door mij uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Als ik een mondelinge toezegging heb gedaan is deze pas bindend zodra ik deze schriftelijk heb bevestigd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in voor de afgenomen diensten. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar ik kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Dit is namelijk ook afhankelijk van de inspanning van de cliënt. Bij de uitvoering van de dienstverlening zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 2. De cliënt neemt de verantwoording mij voldoende te informeren over de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De cliënt neemt zelf de verantwoording dat hij/zij in een geschikte conditie heeft voor begeleiding via coaching.
 3. De coachingsgesprekken moeten bij een eventuele annulering minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden afgezegd. Vervolgens kan er een nieuwe afspraak worden ingepland. Als het coachingsgesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, dan wordt de sessie tegen het uurtarief van een losse sessie in rekening gebracht, tenzij ik hier expliciet een uitzondering voor maak.
 4. Als een dienst is afgenomen waarmee ook toegang wordt verschaft tot een online leeromgeving, dan blijft cliënt levenslang toegang houden tot de inhoud van de online leeromgeving. Mocht het materiaal worden verwijderd of verhuist naar een andere omgeving, dan geef ik dit 3 (drie) maanden van te voren per e-mail door aan cliënt. De cliënt kan dan het materiaal downloaden of deze op een andere manier bewaren. De cliënt ontvangt hierover bericht op het e-mailadres waarmee toegang is verkregen tot de online leeromgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om eventuele wijzigingen in dit e-mailadres aan mij door te geven, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van de cliënt.
 5. Het is niet mogelijk om deelname aan een coachingstraject of online programma na aanschaf te annuleren. Derhalve moet het volledig overeengekomen bedrag betaald worden. Opdrachtgever komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
 6. Als bij de dienst een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van mij op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Geheimhouding en privacy

 1. Behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan mij tot openbaarmaking van bepaalde gegevens oplegt, verplicht ik mij tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die ik van de cliënt en opdrachtgever in het kader van de overeenkomst heb verkregen.
 2. De gesprekken, sessies en andere contacten die ik in welke vorm dan ook voer met mijn cliënten, worden dan ook als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ik zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt mij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Ik neem de privacy van mijn opdrachtgevers en cliënten serieus Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in het privacybeleid op mijn website.

Artikel 6: Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. Ik heb het recht om zonder opgave van reden een coachingstraject, online training of individuele begeleiding te annuleren dan wel deelname van een door opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren. In dat geval heeft opdrachtgever het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verricht.
 2. Indien een cliënt zich zodanig gedraagt dat het normale verloop van de dienstverlening wordt verstoord, heb ik het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder recht op teruggaaf van enige uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.
 3. Als de opdrachtgever 14 dagen na schriftelijke aanmaning nog steeds in gebreke blijft met voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan heb ik het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever.
 4. Beide partijen kunnen de overeenkomst per direct beëindigen zonder enige verplichting van schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van liquidatie of indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 7: Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door mij genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders staat aangegeven.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.
 4. Als de opdrachtgever een bedrag in in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding de dienstverlening de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan mij te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of – indien dit eerder is – uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan het starten van de dienstverlening. Betaling geschiedt door middel van een betaling via de website of door overboeking van het bedrag op mijn IBAN rekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur.
 6. Na het verstrijken van de vervaldatum op de factuur is de opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf het moment van ingebrekestelling over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats de verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Bij een betalingsachterstand ontvangt opdrachtgever een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het online programma ontzegd wordt en afspraken voor coaching gesprekken worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).
 8. Indien ik maatregelen moet nemen ter incasso van mijn vordering, is opdrachtgever gehouden om aan mij alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van mij van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 9. Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (één) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij mij te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever haar rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
 10. Indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van de verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van mij automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan ik volledige betaling verlangen van opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen ik reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.
 12. Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8: Overmacht

 1. Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 4. Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten, online trainingen en online academy bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag de cliënt de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
 3. Bij overtreding van dit artikel is opdrachtgever mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.
 4. De door uitvoering van de geleverde diensten verkregen kennis kan door mij voor andere doeleinden gebruikt worden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits dit niet te herleiden is naar individuele opdrachtgevers c.q. cliënten.

Artikel 10: Klachten

 1. Mocht opdrachtgever of cliënt ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet dit zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering) schriftelijk aan mij kenbaar worden gemaakt. Ik ontvang graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 2. Indien de klacht niet binnen 14 dagen na constatering is gemeld, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien er sprake is van een klacht, blijft de verplichting tot betaling van de dienstverlening onverminderd bestaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of cliënt, hoe dan ook, voor direct of indirecte schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever of cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mij.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door mij of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ik aansprakelijk ben, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door mij afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat ik in verband met die verzekering draagt.
 5. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen en opdrachten tijdens dienstverlening, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Hierdoor kan de cliënt mij niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.
 6. Ik zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de cliënt beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de cliënt dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien cliënt enig letsel zou oplopen, ben ik daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. Ik ben niet aansprakelijkheid van door opdrachtgever c.q. cliënt geleden schade, van welke aard dan ook, indien ik bij de uitvoering van de opdracht ben uitgegaan van de door opdrachtgever c.q. cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mij
  duidelijk kenbaar was.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.
 9. Ik ben niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever of cliënt de mogelijkheid heeft de schade te claimen bij een verzekeringsmaatschappij.
 10. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop bij opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
 11. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet opdrachtgever mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zullen we (opdrachtgever c.q. cliënt) altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 2. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar mijn onderneming gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 3. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en mij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepalingen

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 2. Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen opdrachtgever en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Ik treed in dat geval samen met opdrachtgever in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen opdrachtgever en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaalde in 13.3 overeenkomstig van toepassing.
 5. Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staan op mijn website.

 

 

 

SoulWhispers & gratis meditatie!

Schrijf je gratis in voor de SoulWhispers nieuwsbrief en ontvang elke maand een dosis inspiratie, tools en tips om de sleutel te vinden naar meer verbinding met jouw ‘magical full potential en ontvang nu ook gratis de SoulConnection meditatie in je inbox!

Direct inschrijven kan hieronder! 

Yes! Je bent ingeschreven!